ដើម្បីតាមដានការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកសូមបញ្ចូល ID របស់អ្នកនៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមហើយចុចប៊ូតុង "បទ" ។ នេះត្រូវបានគេផ្តល់ឱ្យអ្នកនៅលើបង្កាន់ដៃរបស់អ្នកហើយនៅក្នុងអ៊ីមែលបញ្ជាក់ដែលអ្នកគួរតែបានទទួល។